”Kunnallisten asiain pääjohtaja” kuollut

Rautavaaralta Lokakuun 6 päivänä 1881. – Tämä seurakunta kituu hyvinäki aikoina wähäwaraisuudessa, mutta nyt kun elontulo käwi perin huonoksi, arweluttaa monta miestä hengissä pysyminen leiwän puutteessa pitkän talwen yli. Jumala kuitenki woi pitää isällisen huolen lapsistaan kowimpinakin hädän aikoina.

Täällä kuoli wiime syyskuun 29 päiwänä kahden vuorokauden sairauden jälkeen muutama seurakuntamme etewimmistä miehistä, talollinen Risto Hakkarainen 57 wuoden 6 kuukauden 7 päiwän iässä. Wainaja oli toistakymmentä wuotta kunnallisten asiain pääjohtajana ja ansaitsi yleisen suosion toimeliaisuudestaan ja rehellisyydestään, ehkei hänkään aiwan ilman wihamiehittä wirkaansa saanut toimittaa. Wasta wiime vuoden lopulla luopui hän kunnan hoitoon kuuluwista toimista. Häntä kaipaawat murheella lähimmin ijällinen waimonsa, 8 lasta, wäwy ja 3 lapsenlasta. Rauha olkoon hänen tomunsa päällä.

Tapio Keskiwiikkona 19 päiwänä Lokakuuta 1881

Leave a Comment